De missie en visie van OBS de Plantage:

Waar staan wij voor?
"Op de Plantage kom je tot bloei!"

Het is onze overtuiging dat iedereen talenten heeft. Onze missie is om onze leerlingen te helpen deze talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen. Het daltononderwijs op onze school geeft inhoud aan een brede vorming, waarbij cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve groei in evenwicht zijn. De leerling haalt bij ons het beste uit zichzelf. 

Wij bieden de leerlingen een leef- en leeromgeving waarin zij kunnen groeien tot doelgerichte, autonome, lerende, toekomstgerichte, onderzoekende en nieuwsgierige mensen, die uitgedaagd worden in een inspirerende omgeving, tot kritische en democratische mensen met lef. 

Waar gaan we voor?
Onze visie is gebaseerd op de vijf kernwaarden van dalton. Dat houdt in dat we werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden en competenties op het gebied van de vijf dalton kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en samenwerken. 
Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst. 

Kernwoorden die passen bij het profiel van de school: 
Dat betekent dat de leerlingen: 

 • Kijken naar mogelijkheden en kansen.
 • Oplossingsgericht kunnen denken. 
 • Leren kritisch te denken. 
 • Zelfstandig zijn. 
 • Samenwerken.
 • Opkomen voor zichzelf en voor de ander. 
 • Zelfredzaam zijn. 
 • Eigenaar zijn van hun leerproces. 
 • Reflecteren op hun werk en handelen. 
 • Verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving. 


Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De talenten komen bij ons op school tot bloei doordat: 
-  Nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. 
-  De lesstof als betekenisvol wordt ervaren. 
-  Er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces. 

Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig en het vertrouwen van de leerling in zichzelf en anderen. Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis van onze daltonwerkwijze. 

Onze visie vanuit het daltononderwijs is gestoeld op de vijf daltonkernwaarden: 

 1. Vrijheid - verantwoordelijkheid - vertrouwen

  Deze drie V's kunnen niet zonder elkaar. In het daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes. 

 2. Zelfstandigheid

  Hieronder verstaan wij het zelf actief kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden aangeboden. Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Zelfstandig kinderen denken creatiever, gebruiken hun tijd beter, zijn flexibeler en kunnen beter plannen.

 3. Samenwerking
  Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij. Het samenwerken gebeurt in de klas, samen met de parallelgroep(en) en tussen verschillende leerjaren heen.
   
 4. Effectiviteit
  Ons daltononderwijs is gericht op effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij zijn van mening dat wanneer leerlingen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in (beperkte) vrijheid zelf kunnen plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan wanneer kinderen stilzitten en voortdurend naar de leerkracht moeten luisteren.
   
 5. Reflectie
  Reflecteren gebeurt bij ons de hele schooldag door. Kinderen doen dit onder begeleiding, maar leren dit ook zelfstandig te doen. Op deze manier ontwikkelen zij een kritische leerhouding. Door regelmatig met de leerling te reflecteren, komen we in het daltononderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook de school zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.  

Waaraan is op OBS de Plantage te herkennen dat wij een daltonschool zijn: 

De leerstof op een daltonschool is gelijk aan die van andere basisscholen, maar de manier waarop de stof wordt aangeboden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid, naast reguliere basistaken, met keuze taken en aangepast materiaal te werken, afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften en talenten van kinderen. 

 • Onze vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren. 
 • Ons pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de leerling tot leren. Dit blijkt onder andere uit de keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van de dag. 
 • Het lokaal en andere ruimtes zijn ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken. 
 • Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht.
 • Uit gedrag van leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van klasgenoten. 
 • Niet alleen de leerkracht, maar ook leerlingen houden (ten dele) ook zelf hun leeractiviteiten en resultaten bij. 
 • In het daltononderwijs wordt gewerkt met een takenbord, taakbrief of takenlijst, met dagkleuren en andere middelen en materialen t.b.v. zelfstandig werken, zoals een kleurenklok en een zogenaamd daltonblokje (kubus) 
   

In grote lijnen bestaat een normale schooldag uit drie elementen: 

Gezamenlijke activiteiten:
Dagopening, kringgesprekken, spel, voorlezen, pauze, het vieren van een verjaardag. 

Instructiemomenten: 
Kinderen krijgen uitleg over de leerstof of over hun taak. Dit kan plaatsvinden aan de hele klas, maar ook individueel of in een klein groepje. 

Taakuren: 
Kinderen kiezen een opdracht uit de takenlijst en zijn zelfstandig aan het werk. 

Voor meer informatie over ons daltononderwijs kunt u de schoolgids bekijken. 
Voor de website van de Nederlandse Dalton Vereniging gaat u naar:
www.dalton.nl