OR

Wat doet de OR (ouderraad)?
Betrokkenheid van ouders op school is erg belangrijk. Zonder klassenouders, Medezeggenschapsraad (MR), luizenmoeders, schoonmaakouders enz. enz. is het onmogelijk om een school goed draaiende te houden. Wij hebben jullie echt nodig! 
De OR (ouderraad) is een balangrijk gremium op school. De ouderraad bevordert de relatie tussen de school en de ouders. De werkzaamheden van de ouderraad dragen bij aan het optimaal functioneren van de school, o.a. door het mede organiseren van diverse activiteiten met het team (leerkrachten en directie). 

Tot de taak van de ouderraad behoort o.a.: 
* Het geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad als geheel, aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad of aan het schoolbestuur over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan. 
* Het organiseren van, dan wel het verlenen van medewerking aan, aciviteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van des chool dan wel activiteiten die buiten het lesprogramma vallen. Denk hierbij aan activiteiten als Sinterklaas, kerst, schoolreisje, schoolfotograaf, eindejaarsfeest etc. 
* Het actief betrekken van ouders bij de school, o.a. door hen te werven bij activiteiten. 
* Het onderhouden van contact met ouders, het verstrekken van informatie aan de ouders over de activiteiten van de ouderraad. 
* Het jaarlijks innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad houdt toezicht op de uitgaven hiervan en legt hierover jaarlijks verantwoording af middels het OR-jaarverslag. 
* Het verstrekken van financiële middelen aan de school ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten. 

Zoals bovenstaande opsomming aangeeft zijn de taken van de OR zeer divers. 

De OR in schooljaar 2020 - 2021 
Onze OR bestaat op dit moment uit 7 betrokken ouders. Voor diverse activiteiten stelt de OR een commissie samen uit een aantal OR leden eventueel aangevuld met ouders of leden van het schoolteam. Zij zorgen samen met veel vrijwilligers voor de organisatie en uitvoering van de activiteit. Momenteel knnen we de commissies: Sint, Kerst, Schoolreisje, Pasen, Schoolfotograaf, Eindfeest en Pleinfeest. Ieder jaar past de eventmanager de draaiboeken aan, dit aan de hand van de ontwikkelingen op school en de ervaringen van de commissie zodat ze blijvend voldoen aan de nieuwe wensen. 
Als u wilt helpen of interesse heeft om lid te worden van de OR, dan kunt u dat melden bij de leerkracht van uw kind of via ons e-mailadres: ouderraad.plantage@oo-h.nl. U kunt ons natuurlijk ten alle tijden aanspreken op het schoolplein. 

Wie is de OR?
* Voorzitter: Jade Polderman, moeder van Olivia uit groep 4B. 
* Penningmeester: Jelle Veeninga, vader van Tess uit groep 5A en Afra Huntelaar, moeder van Otis uit groep 5A
* Secretaris: Claudia van Impelen - Reinke, moeder van Thomas uit groep 4B en Nathan uit groep 1/2D 
overige leden: 
* Julia Timmermans, moeder van Nienke uit groep 5B en Marit uit groep 1/2D
* Heidi van Drie, moeder van Jahliya uit groep 6D en Nafelah uit groep 4B
* Rianne Slagmolen, moeder van Nina uit groep 1/2B
* Manon van den Burg-Elberse, moeder van Kaj uit groep 3A

Wat gebeurt er met onze ouderbijdrage?
De OR incasseert jaarlijks uw ouderbijdrage. Wat gebeurt eigenlijk met dit geld? Het wordt gebruikt om allerlei activiteiten te financieren zoals: Sinterklaas, Kerst, Schoolreisje, Koningsspelen, Schoolfotograaf enzovoort. 

Vragen?
Heeft u vragen over de OR, over bijvoorbeeld het deelnemen aan de OR als OR-lid, de diverse activiteiten waarbij de OR ondersteunt, de besteding van het de gelden of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR op ouderraad.plantage@oo-h.nl of via het telefoonnummer: 06-46071716