MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden en ouders. Via de MR op school praten ouders en personeel over verschillende onderwerpen mee en zijn zo betrokken (en oefenen invloed uit) bij het schoolbeleid. 

Dit doet zij in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. 
Voorbeelden wat door MR behandeld wordt en waar de MR instemmingsrecht heeft: 

  • De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school (de MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat). 
  • onderwijskundige doelstellingen van een school
  • bij plannen voor fuseren met een andere school
  • het vaststellen of aanpassen van het schoolregelement
  • het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

Voorbeelden wat door de MR behandeld wordt en waar het MR adviesrecht heeft: 

  • De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. 
  • de verkeersveiligheid rond de school
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) 

De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen. (Wms). 

Alle bevoegdheden van de MR en haar geleding zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschaps op scholen (WMS.) De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de Wet. 

U kunt altijd contact opnemen met de MR. U kunt ons altijd aanspreken, u kunt ook mailen: mr.plantage@oo-h.nl

 

Geledingen: 

In de MR zitten twee zgn. geledelingen, een namens de leerkrachten, een namens de ouders. De leerkrachten worden gekozen door het team, de ouders d.m.v. stemmen (door alle ouders)

Namens de leerkrachten zitten in het schooljaar 2023 - 2024 in de MR:
 
Jaimely Gordijn - leerkracht groep 1/2c
Meta Miltenburg - leerkracht groep 1/2b en 5b en 6b
Myrna Oosterman - leerkracht groep 4a
Ulrike de Ronde - leerkracht groep 7a

Namens de ouders zitten in het schooljaar 2023 - 2024 in de MR. 

Fennie van Ham: moeder van Annabel (groep 5) en Julia (groep 3)
Leonie Steehouwer: moeder van Julie (groep 3)
Ruben Bonefaas: vader van Tijn (groep 6) en Lynn (groep 2)
Eelko ten Boer: vader van Lois (groep 7), Tess (groep 6) en Maud (groep 3)
 

In de bijlage: "Even voorstellen." vertellen we graag even wie wij zijn. Speerpunten: 

Elk schooljaar bepaalt de MR een aantal speerpunten. 
De MR heeft aan het begin van dit schooljaar de speerpunten afgestemd waar de focus, naast alle andere punten waar een MR bij betrokken is, op ligt. De speerpunten hangen samen met het Jaarplan van de school en zijn: 

Dalton: 
- Versterking: We zoomen in op het 'daltongehalte'van het onderwijs op de Plantage. 
- Groepsdoorbroken werken: Het groepsdoorbroken werken is in de bovenbouw al een nieuwe wijze van lesgeven. Kinderen krijgen bepaalde vakken aangeboden op hun eigen niveau i.p.v. in hun eigen groep.  We volgen de ontwikkelingen hierin en monitoren de mogelijkheden dit schoolbreed aan te bieden. 
- Talentontwikkeling: Nieuw dit schooljaar is dat in blokken lessen worden aangeboden waar kinderen hun eigen gekozen les kunnen volgen. Los van deze blokken monitoren we of de missie van de school uitgedragen wordt: de leerlingen helpen hun talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen. 

Werkdrukverlaging leerkrachten: 
Wat kan een bijdrage leveren aan (een mate van) werkdrukverlaging voor de leerkrachten? Werken de reeds bedachte en toegepaste maatregelen? We monitoren de inzet (vanuit de overheid verstrekte) werkdrukverlagende gelden. 

Reglement: 
In de bijlage kunt u het reglement van de MR lezen. 

 

Notulen MR vergaderingen schooljaar 2023-2024